Ngày 6-12, học sinh khối lớp 1 trên toàn địa bàn thành phố trở lại trường học trực tiếp. Các trường hiện đã chuẩn bị...